Forma ochrany

Ochrana tohoto druhu průmyslových práv je řešena formou zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat:

  • označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
  • označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou,
  • označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Za užívání v obchodním styku považuje zejména:

  • umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
  • nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
  • dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
  • užívání označení v obchodních listinách a v reklamě,
  • užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,
  • užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem.

V případě neoprávněného zásahu do práv z ochranné známky má vlastník ochranné známky právo domáhat se u soudu toho, aby porušení nebo ohrožení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny; může se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, a to i v penězích. Právo na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody zůstává nedotčeno.

Vlastník ochranné známky je oprávněn se rovněž domáhat náhrady škody způsobené jednáním uskutečněným v době po zveřejnění přihlášky a přiměřeného zadostiučinění. Soud rozhodne ve věci až po zápisu ochranné známky do rejstříku.

Vlastník ochranné známky má vůči každému, kdo uvádí nebo hodlá uvést na trh výrobky či služby, na nichž nebo na jejichž obalech, popřípadě na dokladech je provázejících je umístěno označení shodné či podobné s jeho ochrannou známkou, právo na informaci o původu výrobků či dokladů provázející výrobky nebo služby; rozhodnout o tomto právu přísluší soudu, který žalobu zamítne, jestliže by to bylo v nepoměru k závažnosti ohrožení či porušení.

Vlastník ochranné známky může požadovat, aby soud nařídil tomu, kdo porušuje nebo ohrožuje práva z ochranné známky, stáhnout z trhu a zničit výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva chráněného tímto zákonem, popřípadě zničit materiál a nástroje určené nebo používané výlučně nebo převážně při činnostech ohrožujících nebo porušujících práva chráněná tímto zákonem. Soud zničení nenařídí, nejsou-li tyto výrobky ve vlastnictví toho, proti němuž návrh směřuje, nebo jestliže by ohrožení či porušení práva mohlo být odstraněno jinak a zničení by bylo nepřiměřené tomuto ohrožení nebo porušení. Odstranění označení nebo padělané ochranné známky z výrobků před jejich uvedením na trh lze připustit jen ve výjimečných případech.