Přihlašování ochranných známek do zahraničí

Jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí? Existují dvě možnosti.

Pomocí národních zápisných úřadů anebo podle mezinárodních smluv.

MEZINÁRODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochrannou známku zapsanou v ČR je možné přihlásit i jako mezinárodní ochrannou známku do dalších států na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě, a to na základě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě prostřednictvím příslušného zápisného úřadu v zemi přihlašovatele.

Pokud přihlašovatel uplatňuje ochranu pouze ve státech, které jsou členy výlučně Protokolu a nejsou současně členy Madridské dohody (např. Velká Británie), může být mezinárodní zápis proveden jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, aniž by již musel být proveden její zápis do rejstříku ochranných známek v ČR. Takový mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky v ČR. Jestliže bude v mezinárodní přihlášce uveden alespoň jeden stát, který je smluvním státem Madridské dohody, musí se mezinárodní zápis opírat o zápis téže ochranné známky v České republice.

Doba ochrany mezinárodní známky je deset let; může být obnovována vždy na dalších deset let.

Mezinárodní ochranná známka se zapisuje do rejstříku, vedeného Mezinárodním úřadem. Zápis známky oznamuje tento úřad všem smluvním státům Madridské dohody, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně. Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice.
 

PLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY V ZAHRANIČÍ

Pokud chce majitel ochranné známky získat pro svou známku ochranu ve státě, který není smluvním státem Madridské dohody, musí žádat o její registraci tzv. národní cestou, tedy přímo u úřadu průmyslového vlastnictví tohoto státu prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce a podle vlastních známkoprávních předpisů tohoto státu. Tímto způsobem lze přihlašovat ochranné známky i do jednotlivých států, které jsou členy Madridské dohody nebo Protokolu k této dohodě.
 

PŘIHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY V ZAHRANIČÍ CESTOU NÁRODNÍCH ZÁPISNÝCH ÚŘADŮ

Přihlašovatel podává přihlášku samostatně v každé zemi prostřednictvím místního zástupce.
Právní služby v zahraničí zajišťuje oprávněný European Trademark Attorney registrovaný Evopský známkový zástupce.
Registrační řízení provádí každý národní zápisný úřad v zahraničí samostatně a zápis ochranné známky pak platí samostatně v každé jednotlivé zemi.

Mezinárodní smlouvy v oblasti ochranných známek:

  • Madridská smlouva o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
  • Protokol k Madridské smlouvě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
  • Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží
  • Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek
  • Smlouva o známkovém právu


Mezinárodní smlouvy univerzální:

  • Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
  • Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví

Doba ochrany mezinárodního zápisu je 20 let, poplatky za obnovu se platí každých 10 let. Po dobu 5 let je mezinárodní zápis závislý na platnosti národního zápisu v zemi původu přihlašovatele.

Při přihlašování ochranných známek do zahraničí je možné na základě Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví využít tzv. unijní prioritu. Na základě data podání v některé z členských zemí může přihlašovatel ve lhůtě šesti měsíců uplatnit práva přednosti na právní ochranu v jiné členské zemi EU.