Právní zastoupení

Kvalifikovaní právní zástupci v oboru ochranných známek

Členství ČR v Evropské unii se nijak nedotklo práv k jednotlivým předmětům. Patentový zástupce kvalifikovaný v oboru ochranných známek je technicky i právně erudovaný odborník s nejméně pětiletou praxí v oboru průmyslového práva – ochranných známek, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům, a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory vydané osvědčení pro výkon činnosti. Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc ve věcech průmyslového (duševního) vlastnictví fyzickým i právnickým osobám. Posuzuje a radí, který druh ochrany je pro technické řešení nejúčinnější a podle předpisů i právních zvyklostí koncipuje nároky na ochranu a zpracovává požadované podklady.

Patentoví zástupci jsou oprávněni zastupovat také před soudy ve věcech průmyslového vlastnictví, tj. také ve věci ochranných známek a označení původu. Toto oprávnění získali reformou správního soudnictví, účinnou od 1. ledna 2003. Vyplývá z ustanovení § 25b OSŘ a § 2 zákona č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, obé ve znění zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, a z ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 150/2002, soudní řád správní. Majitel průmyslových práv má tedy možnost volby zástupce podle povahy sporné věci. Má-li podstata sporu charakter ekonomický, technický, fyzikální, elektronický, chemický, biotechnologický apod., bude pro něj výhodně volit si zástupce s technickou erudicí.


Profesionální zastoupení

Daněk & Partners, advokátní a patentová kancelář

Vynález s.r.o.

Komora patentových zástupců