Kolektivní ochranné známky

Kolektivní neboli svazová ochranná známka je označení, odlišující výrobky nebo služby pocházející od členů či společníků právnické osoby, založené za účelem společného označování výrobků či služeb, uváděných jimi na trh, od výrobků či služeb jiných podnikatelů.

Přihlašovatelem a následně majitelem kolektivní ochranné známky je výhradně sdružení podnikatelů vytvořené za tímto účelem, které má právní subjektivitu. Toto sdružení musí mít písemnou smlouvou, uzavřenou mezi jednotlivými členy, formulované konkrétní podmínky používání kolektivní ochranné známky.

Přihláška kolektivní ochranné známky podává u Úřadu sdružení podnikatelů nebo jejich zástupce. Kromě formálních náležitostí stanovených pro ochrannou známku individuální musí obsahovat seznam členů či společníků sdružení, kteří jsou oprávněni známku užívat. Řízení o přihlášené kolektivní známce probíhá obdobným způsobem jako u známky individuální. Práva z kolektivní známky se řídí podobnými zásadami jako práva u individuální ochranné známky, s výjimkou převodu známky na jiného majitele, poskytnutí práva jako licence a zástavy.