Oceňování ochranné známky

Výrobky a služby, které obsahují kvalitní ochrannou známku, jsou stále předmětem narůstající poptávky. Nejčastěji se tak děje pomocí licenčních smluv. Přitom určit objektivně správnou a pro obě strany přijatelnou cenu za licenci k užívání takovýchto ochranných známek je velice obtížné. Základním pramenem úpravy je zákon o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhláška.

Vzhledem k složitosti této problematiky, se postupně utvořila celá řada nepsaných pravidel a zvyklostí, které určují základní ráz způsobu stanovení cen za licence.

Jedním z nejrozšířenějších důvodů pro oceňování průmyslových práv (a zejména ochranných známek) bylo oceňování podniků v rámci malé a velké privatizace. V současnosti souvisí oceňování ochranných známek často s prodejem podniku, při vkladu nehmotného majetku do základního kapitálu společnosti, při prohlášení konkursu na majetek společnosti. Podle občanského zákoníku lze dát předmět průmyslového vlastnictví do zástavy a tak zajistit pohledávku, pro případ, že dluh nebude včas splněn, tedy i v oblasti zástavních práv se můžeme s oceněním ochranných známek setkat. Význam ocenění průmyslových práv najdeme i v souvislosti s daňovými, resp. účetními zákony (odpisy nehmotného majetku atd.).

Je ovšem nutné uvést, že oceňovat průmyslová práva by měl pouze skutečný odborník, neboť při nesprávném posouzení předmětu průmyslových práv nebo při jeho podhodnocení, může dojít ke zkreslení ekonomických ukazatelů podniku. Přitom hodnota některých průmyslových práv dosahuje miliónových hodnot. Přitom hodnota některých světově proslulých ochranných známek často jejich hodnota převyšuje hodnotu hmotných aktiv podniku. Uvádí se, že je nepsaným pravidlem tržní ekonomiky, že podnik, který nemá nehmotný majetek není podnikatelsky perspektivní a je určen zpravidla k likvidaci.

Oceňování ochranné známky je od roku 1997 upraveno zákonem, podle něhož se průmyslová práva oceňují výnosovým způsobem, a to jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů z jejich užívání. Nelze-li ochranné známky takto ocenit, použije se tržní způsob nebo nákladový způsob. Prvý je založen na srovnávací metodě údajů převzatých z tržního hospodářství, druhý na ceně, kterou by musel zájemce zaplatit za získání obdobných průmyslových práv.