Ochranná doba zápisu

Ochranná doba zápisu ochranné známky je 10 let od podání přihlášky u Úřadu průmyslového vlastnictví s možností obnovení účinků práv vždy na dalších deset let (neomezeně).

Nepožádá-li majitel ochranné známky o obnovu zápisu do 10 let od podání přihlášky ani ve lhůtě následujících šesti měsíců po uplynutí ochranné doby, jeho právo zaniká.
Pokud ochranná známka zanikne neobnovením, může být shodné označení pro stejné výrobky nebo poskytované služby zapsáno pro nového přihlašovatele až po uplynutí doby dvou let od zániku ochranné známky.
 

K zániku ochranné známky může dojít:

vzdáním se známkového práva majitelem ochranné známky (písemnou formou)
 

  • výmazem ochranné známky z rejstříku, provedeným Úřadem průmyslového vlastnictví (na základě rozhodnutí vydaného Úřadem ve správním řízení nebo na základě soudního rozhodnutí)
  • uplynutím doby platnosti registrace
  • zánikem právní subjektivity majitele, pokud právo ke známce nebylo převedeno či nepřešlo na nového majitele
     

Obnova ochranné známky

Ochranná známka po registraci do rejstříku platí 10 let od podání přihlášky. Majitel může požádat o obnovu v posledním roce její platnosti, nejpozději však do 6ti měsíců po uplynutí platnosti ochranné známky. Žádost o obnovu podléhá správnímu poplatku.

Obnovou ochranné známky se prodlužuje doba její platnosti na dalších 10 let.

Majitel žádá o obnovu ochranné známky na jednotném formuláři vydaném Úřadem průmyslového vlastnictví nebo v jiné písemné formě, s uvedením všech požadovaných skutečností nutných k provedení obnovy. Při obnově lze seznam výrobků a služeb zúžit nebo ponechat v původní podobě.

Informace o obnově ochranné známky jsou zveřejněny ve Věstníku.

Obnovu je třeba v rejstříku vyznačit ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti. Po vyznačení těchto skutečností v rejstříku se žadateli zašle dodatek k osvědčení.