Správní poplatky

POPLATKY ZA REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY V ČR

Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je splatný v den podání této přihlášky na Úřadě. Dosud činí základní poplatek za podání přihlášky jedné ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb 5.000,- Kč, přičemž navýšení poplatku za další třídy výrobků nebo služeb nad tři třídy činí 500,- Kč za každou další třídu, přičemž kompletní registraci ochranné známky lze učinit až do všech 45 tříd. Tedy celkové náklady na správní poplatek se pohybuje v částce 5.000,- Kč až 26 000,- Kč podle platebního výměru Úřadu průmyslového vlastnictví – Patentový úřad ČR. Poplatek je splatný k datu podání přihlášky. V případě, že poplatek není ve lhůtě podání uhrazen, musí být uhrazen v náhradní lhůtě, a to do jednoho měsíce od podání přihlášky.

Cena právních služeb za sestavení přihlášky ochranné známky, podání této přihlášky ochranné známky na příslušném Úřadě, vedení řízení formálního a věcného průzkumu, monitoring zveřejnění a převzetí zastoupení v řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku činí 3.100,- Kč pro tři třídy výrobků nebo služeb.

Kompletní průměrné náklady na řízení o přihlášce jedné ochranné známky v ČR pro 3 třídy výrobků nebo služeb, vedení řízení, monitoring, včetně ceny za právní zastoupení specializovaným právním zástupcem se pohybují v částce cca 11 500,- Kč + DPH, kde rozdíly jsou způsobeny případnými komplikacemi v řízení jako jsou například: námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví – Patentový úřad, konflikt s právy předchozího uživatele, závazky ČR vyplývající z Mezinárodních smluv, nedostatek dobré víry, požadavky k získané rozlišovací způsobilosti, starší práva vyplývající z již zapsaných ochranných známek s platností na území ČR a mnoho dalších. Celková délka řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku v ČR činí cca 5-15 měsíců pokud se nevyskytnou závažnější komplikace. Pokud nenastanou další komplikace, tak je částka cca 11 500,- Kč + DPH konečná. O jakýchkoli dalších nákladech jste vždy předem informováni a podléhají Vašemu schválení.

Náklady za zápis ochranné známky ČR s platností 10 let, zaslání originálu osvědčení a zveřejnění zápisu ve Věstníku úřadu, zprávy o monitoringu zápisu včetně sledování rejstříku činí 4 200,- Kč + DPH (cca 5-15 měsíců po podání).

Národní ochranná známka v ČR je platná 10 let s možností dalšího obnovení její platnosti v desátém roce. Správní poplatek za obnovu ochranné známky na dalších 10 let platnosti k dnešnímu dni činí 2 500,- Kč. Výše správních poplatků může však být zákonem změněna. Ochrannou známku lze obnovit až v 9. roce její platnosti a dále ještě ve lhůtě 6 měsíců po jejím zániku s penalizací dvojnásobku poplatku. Pokud tento poplatek není zaplacen, ochranná známka zanikne, bez možnosti její další obnovy.

Správní poplatky jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění změn a doplňků (Část IX. s poplatky vybíranými ÚPV).

Dalšími náklady mohou být například poplatky za provedení rešerše v rejstříku ochranných známek nebo monitoring a sledování přihlášek či zapsaných ochranných známek nebo dále za rozšíření účinků Vaší ochranné známky nebo přihlášky ochranné známky do zahraničí.


POPLATKY ZA REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY V EU

Správní poplatek za podání přihlášky evropské ochranné známky „European Union trade mark – EU trade mark“ je splatný v den podání této přihlášky na Úřadě. Dosud činí základní poplatek za podání přihlášky jedné ochranné známky na jednu třídu výrobků a služeb 850 EUR, přičemž navýšení poplatku za druhou třídu výrobků a služeb je 50 EUR a za třetí třídu a každou další třídu je 150 EUR, přičemž kompletní registraci ochranné známky lze učinit až do všech 45 tříd mezinárodního třídění.

Správní poplatek za registraci evropské ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb činí EUR1050.

Průměrné náklady na kompletní přihlášku jedné ochranné známky pro všechny státy Evropské unie ve 3 třídách výrobků nebo služeb se pohybují v částce cca 74.000,- Kč, kde rozdíly jsou způsobeny případnými komplikacemi v řízení v jednotlivých státech unie. Celková délka řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku v EU činí cca 7-14 měsíců.

Dalšími náklady mohou být například poplatky za případné právní spory ve vztahu k ochranné známce Evropské unie.


POPLATKY ZA REGISTRACI MEZINÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Správní poplatek za podání přihlášky mezinárodní ochranné známky je splatný na základě platební výzvy Mezinárodního úřadu WIPO v Ženevě. Dosud činí základní poplatek za podání mezinárodní přihlášky jedné ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb CHF653 (švýcarských franků), přičemž navýšení poplatku za další třídy výrobků nebo služeb nad tři třídy činí CHF73 za každou další třídu, resp. za každý smluvní stát CHF73.

Dalšími náklady mohou být například poplatky za spor a případné odmítnutí ochrany jednotlivými patentovými úřady smluvních států ve vztahu k této ochranné známce.
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 21% pro služby.
Správní poplatky nejsou zatíženy daní z přidané hodnoty.