Nekalosoutěžní jednání

Nekalou soutěží rozumíme podle obecné podstaty zákona takové jednání v hospodářském styku, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje. Zákon tedy výslovně zakazuje jednání, které naplňuje současně tři znaky, a to:

 • je v hospodářském styku,
 • je v rozporu s dobrými mravy soutěže,
 • je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.

Občanský zákoník vymezuje speciální skutkové podstaty nekalé soutěže, kterými jsou zejména:

 • klamavá reklama,
 • klamavé označování zboží a služeb,
 • vyvolávání nebezpečí záměny,
 • parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
 • podplácení,
 • zlehčování,
 • srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,
 • porušení obchodního tajemství,
 • dotěrné obtěžování a
 • ohrožení zdraví a životního prostředí.

Klamavé označování zboží a služeb

Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost.

Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.

Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu „pravý“, „skutečný“ nebo „původní“.

Touto úpravou zůstávají nedotčena práva na označení stanovená zvláštními zákony, např. zákonem o ochranných známkách.

Jako nekalou soutěž zahrnující vyvolávání nebezpečí záměny postihuje zákon tři typy jednání:

 • užívání obchodního jména nebo zvláštního označení podniku užívaných již po právu jiným soutěžitelem
 • užívání zvláštních označení výrobků nebo obchodních materiálů podniku, která platí v zákaznických kruzích pro určitý podnik za příznačná
 • napodobování cizích výrobků nebo jejich obalů (výjimku tvoří v tomto případě napodobení v prvcích, které jsou už z povahy výrobků funkčně, esteticky nebo technicky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo aspoň podstatně omezil)

Pokud k jednotlivým označením příslušejí zvláštní práva (průmyslová, autorská), tvoří jejich porušení zvláštní skutkovou podstatu, kterou nelze zaměňovat s jednáním nekalé soutěže.
Abychom mohli mluvit o zaměnitelnosti z hlediska nekalé soutěže, je třeba, aby název, značka, výrobek či obal, o jehož zaměnitelnost se jedná, byl individualizovatelný, tzn. aby měl příslušnou míru rozlišovací způsobilosti.
Právní prostředky ochrany v oblasti práva na ochranu proti nekalé soutěži jsou soukromoprávní (na rozdíl od veřejnoprávních).

Je to především:

 • nárok na zdržení se jednání nekalé soutěže
 • nárok na odstranění stavu, který jednáním nekalé soutěže vznikl
 • nárok na přiměřené zadostiučinění
 • nárok na náhradu škody
 • nárok na vydání bezdůvodného obohacení
 • různé nároky určovací

Podrobněji se věnuje tématu nekalé soutěže náš web: http://www.nekala-soutez.info