Certifikační známky

Certifikační ochrannou známkou je ochranná známka, která je takto označena již při podání přihlášky a která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

O zápis certifikační ochranné známky může požádat ten, kdo je způsobilý k certifikaci výrobků nebo služeb, pro něž má být certifikační ochranná známka zapsána, a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány.

 

Náležitosti a průzkum přihlášky certifikační ochranné známky

K přihlášce certifikační ochranné známky musí být přiložena pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

Pravidla pro užívání certifikačních ochranných známek musí obsahovat:

  • a) údaje o totožnosti přihlašovatele,
  • b) prohlášení, že přihlašovatel splňuje požadavky uvedené výše, tj. je způsobilý k certifikaci a nevykonává podnikatelskou činnost zahrnující dodávání výrobků nebo poskytování služeb, které jsou certifikovány,
  • c) znění, plošné vyobrazení nebo jiné vyjádření certifikační ochranné známky,
  • d) výrobky nebo služby, na které se certifikační ochranná známka vztahuje,
  • e) vlastnosti výrobků nebo služeb, které mají být certifikační ochrannou známkou certifikovány, například materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalita nebo přesnost,
  • f) podmínky užívání certifikační ochranné známky, včetně sankcí,
  • g) osoby oprávněné užívat certifikační ochrannou známku a
  • h) způsoby testování vlastností výrobků nebo služeb a dohlížení na užívání certifikační ochranné známky.

Mimo důvody pro zamítnutí přihlášky podle § 4 známkového zákona Úřad zamítne přihlášku certifikační ochranné známky,
a) není takto označena již při podání přihlášky a/nebo není způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval,
b) odporují-li pravidla pro užívání certifikační ochranné známky veřejnému pořádku nebo dobrým mravům, nebo
c) je-li nebezpečí, že bude veřejnost klamána, pokud jde o povahu nebo význam certifikační ochranné známky, zejména pokud by mohla být považována za něco jiného než certifikační ochrannou známku.

Úřad přihlášku certifikační ochranné známky nezamítne, vyhoví-li přihlašovatel změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky výše uvedeným požadavkům.

Úřad v rejstříku zveřejní pravidla pro užívání certifikační ochranné známky.

Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky

Vlastník certifikační ochranné známky předloží Úřadu veškeré změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky. Změny pravidel pro užívání certifikační ochranné známky se zapíší do rejstříku, pokud změněná pravidla splňují požadavky uvedené výše a neobsahují důvody pro zamítnutí. Změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky nabývá účinnosti dnem jejího zápisu do rejstříku.

Zrušení certifikační ochranné známky a její prohlášení za neplatnou

Mimo důvody podle § 31 Úřad na základě návrhu podaného u Úřadu zruší certifikační ochrannou známku také v případě, že
a) vlastník certifikační ochranné známky nesplňuje podmínky uvedené výše,
b) vlastník certifikační ochranné známky nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání certifikační ochranné známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání certifikační ochranné známky,
c) změna pravidel pro užívání certifikační ochranné známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s požadavky uvedenými výše, s výjimkou případu, kdy vlastník certifikační ochranné známky novou změnou pravidel pro užívání certifikační ochranné známky vyhoví požadavkům tohoto ustanovení, nebo
d) způsob, jakým byla certifikační ochranná známka oprávněnými osobami užívána, měl za následek, že se stala způsobilou klamat veřejnost