Výmazové řízení

O zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky a její odstranění z rejstříku rozhoduje výlučně Úřad průmyslového vlastnictví. Řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky zahajuje Úřad na žádost třetí osoby nebo z vlastního podnětu.

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti musí obsahovat především údaje identifikující ochrannou známku (číslo zápisu, spisovou značku), proti níž návrh směřuje, znění nebo vyobrazení ochranné známky, jméno a příjmení (název) a bydliště (sídlo) majitele. Dále musí návrh obsahovat název a sídlo navrhovatele, návrh na rozhodnutí a odůvodnění včetně doložených důkazů. Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti se podává ve dvou vyhotoveních, přičemž kopie veškerých důkazů musí být přiloženy ke každému vyhotovení tohoto návrhu. Z návrhu musí být jasně patrné, z jakého zákonného ustanovení navrhovatel vychází a zda navrhovatel žádá úplný nebo pouze částečný výmaz napadené ochranné známky.

Návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti smí být veden pouze proti jedné ochranné známce platné na území ČR a nezáleží na tom, zda byla zapsána cestou národní či mezinárodní. Pro podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti lze použít formulář Úřadu průmyslového vlastnictví. Odborná komise Úřadu návrh přezkoumá a vydá prvoinstanční rozhodnutí, ve kterém jej buď zamítne nebo mu částečně či zcela vyhoví. Rozhodnutí o zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky musí být jasně odůvodněno.

Důvody pro návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky

  • pokud ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem, hledí se na ni tak, jako by vůbec nebyla zapsána
  • pokud ochranná známka nebyla v České republice užívána nejméně po dobu pěti let před zahájením řízení o zrušení a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní (i když zákon neukládá povinnost majiteli ochrannou známku užívat)
  • existence zaměnitelné ochranné známky s dřívějším právem přednosti, pokud Úřad zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro stejné nebo podobné výrobky či služby (pokud majitel ochranné známky s dřívějším právem přednosti nepodá návrh na zrušení ve lhůtě pěti let od zápisu napadené ochranné známky, Úřad zrušení neprovede)
  • Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh oprávněných osob uvedených výše (k podání námitek proti zápisu ochranné známky) z důvodů v těchto ustanoveních uvedených
  • ztráta rozlišovací způsobilosti ochranné známky (pokud se ochranná známka stala v obchodním styku označením obvyklým pro výrobky či služby, pro které je zapsána)
  • ochranná známka po dni jejího zápisu v důsledku užívání svým vlastníkem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb
  • rozhodnutí soudu (poškození autorských práv, osobnostních práv třetích osob nebo dobrého jména podnikatelského subjektu, nedovolené soutěžní jednání)

Prokazování užívání ochranné známky v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Pokud ke dni podání návrhu na výmaz je starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel na žádost vlastníka pozdější ochranné známky předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání návrhu byla starší ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Pokud ke dni podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky byla starší ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, navrhovatel předloží rovněž důkaz o tom, že podmínky byly splněny i k tomuto datu.

Žádost může vlastník pozdější ochranné známky podat u Úřadu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení návrhu k vyjádření. Lhůtu k podání žádosti o předložení důkazů o řádném užívání starší ochranné známky nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Pokud žádost o prokázání užívání ochranné známky nesplňuje náležitosti nebo byla podána po uvedené lhůtě, považuje se za nepodanou a Úřad v rozhodnutí o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou tuto skutečnost uvede.

Žádost se předkládá v samostatném podání, musí být bezpodmínečná a jednoznačná a ve dvojím vyhotovení, pokud je podána písemně.

Navrhovatel předloží ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení výzvy Úřadu důkazy o řádném užívání starší ochranné známky nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání. Jsou-li důkazy o řádném užívání předkládány v listinné podobě, předkládají se ve dvojím vyhotovení.

Byla-li starší ochranná známka řádně užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, považuje se pro účely projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.


Návrh na určení práva na vyznačení změny majitele ochranné známky

Vlastník ochranné známky zapsané v unijní zemi Pařížské úmluvy nebo ve státě, který je členem Světové obchodní organizace, má právo podat u soudu návrh na určení práva na vyznačení změny vlastníka ochranné známky, byla-li ochranná známka zapsána na jméno zástupce bez souhlasu vlastníka této známky.

Na základě pravomocného rozhodnutí soudu Úřad na žádost vyznačí změnu vlastníka ochranné známky v rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Věstník“). K žádosti o vyznačení změny vlastníka ochranné známky je třeba přiložit pravomocné rozhodnutí soudu.