Ochrana průmyslového vlastnictví po vstupu ČR do EU

Členství ČR v Evropské unii se nijak nedotklo práv k jednotlivým předmětům průmyslového vlastnictví, poskytovaných na základě české legislativy nebo na základě mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána (například ochranné známky registrované podle Madridské dohody).

Přístupem ČR do EU v roce 2004 začali na našem území platit také předpisy, kterými byla zavedena ochrana průmyslového vlastnictví jednotně na celém území Evropské unie (ochranná známka Evropských Společenství – nařízení Rady ES č. 90/94). V současné době jsou platnými předpisy následující:

  • Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (tzv. EUTMR);
  • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430; (tzv. EUTMDR)
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431 (tzv. EUTMIR).

Účinky již existujících ochranných známek a průmyslových vzorů Evropské unie se dnem přístupu ČR do EU rozšířili na naše území. Podrobnosti týkající se rozšíření ochranných účinků jsou přesně stanoveny v Příloze II a IV Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska k Evropské unii.