Práva a povinnosti majitele ochranné známky

Majitel (vlastník) ochranné známky prokazuje svá práva osvědčením o zápisu ochranné známky nebo výpisem z rejstříku ochranných známek.

Základním právem majitele ochranné známky je výlučné právo označovat své výrobky nebo služby zapsanou ochrannou známkou a užívat ochrannou známku ve spojení s těmito výrobky a službami (používání ochranné známky na obalech, visačkách, fakturách, obchodních dopisech, v inzertních materiálech, případně v médiích).

Majitel ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®

Majitel ochranné známky má právo vyžádat si informace o původu výrobků nebo služeb toho, kdo tyto výrobky či služby uvádí na trh se shodným či zaměnitelným označením.

Majitel ochranné známky může poskytovat své právo jiným oprávněným osobám (licence) nebo jej na ně převádět. Dále je oprávněn požadovat na vydavateli periodické či neperiodické publikace, v níž je ochranná známka reprodukována, uvedení informací o ochranné známce a údajů o její registraci.

Majitel ochranné známky je oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání označení pouze v tom rozsahu, v němž jeho práva v době, kdy byla podána žaloba, nemohou být zrušena podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.

Pokud je ke dni podání žaloby ochranná známka zapsána nejméně po dobu 5 let, majitel ochranné známky na žádost žalovaného předloží důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání žaloby byla ochranná známka řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založena žaloba, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání.

Majitel starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky, pokud by tato pozdější ochranná známka nebyla prohlášena za neplatnou na základě § 12 odst. 1 nebo 3 nebo § 32b odst. 2 nebo 3 známkového zákona.

Majitel starší ochranné známky není oprávněn domáhat se podle jiného právního předpisu, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky Evropské unie, pokud by tato pozdější ochranná známka Evropské unie nebyla prohlášena za neplatnou na základě čl. 60 8 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 61 odst. 1 nebo 2 nebo čl. 64 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Není-li majitel starší ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání pozdější ochranné známky podle odstavce 1 nebo 2, není majitel dotčené pozdější ochranné známky oprávněn domáhat se, aby soud zakázal užívání starší ochranné známky, přestože toto starší právo již nemůže být proti pozdější ochranné známce uplatněno.


Užívání ochranné známky

Pokud do 5 let ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku nezačal vlastník ochrannou známku řádně užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo přerušeno nejméně na nepřetržitou dobu 5 let, nastávají následky podle § 10a, 26a, 31 nebo 32c, ledaže pro neužívání existují řádné důvody. U mezinárodních ochranných známek s vyznačením České republiky se za den zápisu považuje den, kdy již nemůže být sděleno odmítnutí ochrany podle Madridské dohody nebo Protokolu k Madridské dohodě. V případě, že bylo sděleno zamítnutí ochrany z důvodu podle § 4 nebo byly podány námitky z důvodu podle § 7, počítá se doba 5 let ode dne, kdy se rozhodnutí v těchto řízeních stala pravomocnými a dále není možné je napadnout u soudu. Řádné užívání ochranné známky Evropské unie se posuzuje podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž
a) užívání ochranné známky v podobě, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost, bez ohledu na to, zda je ochranná známka v užívané podobě rovněž zapsána jako jiná ochranná známka téhož vlastníka,
b) umísťování ochranné známky na výrobcích nebo na jejich obalech pouze pro účely vývozu.

Užívání ochranné známky se souhlasem vlastníka ochranné známky a užívání kolektivní a certifikační ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem.