Označení původu výrobku, zeměpisná označení původu

Zeměpisné označení původu výrobků je označení výrobku zeměpisným údajem, které je výrazem souvislosti mezi výrobkem a prostředím, v němž výrobek vznikl a které ovlivnilo jeho jakost a charakter unikátními vlivy např. složením půdy, klimatem, přírodními surovinami, výrobní tradicí apod. Není to pouhý údaj o původu výrobku jako je „Made in….“, ani druhové označení odlišené regionálním názvem.

Zeměpisný název v něm indikuje specifické vlastnosti výrobku imanentně s názvem spjatého. Označení původu neindikuje vztah výrobku k podnikatelskému subjektu jako ochranná známka, ale ke všem podnikatelům, kteří v uvedené zeměpisné oblasti vyvíjejí podnikatelské aktivity vztahující se k výrobku. O tuzemskou ochranu se žádá přihláškou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Mezinárodními multilaterálními dohodami je upraveno právo na zabavení klamavého zboží. Žádost o mezinárodní zápis označení původu se podává Mezinárodnímu úřadu duševního vlastnictví.

Zapsané označení mohou využívat jen zapsaní uživatelé (jeden nebo více), označení se nesmí užívat jako označení druhu výrobků, označení je chráněno proti zneužití (nikdo si je nesmí přisvojovat ani je nesmí napodobovat), na označení původu nelze udělovat licence, mezinárodní zápis označení původu probíhá na základě Lisabonské dohody (platí pro cizince u nás a pro naše občany v zahraničí).

Přechod a převod práva na označení se zapisuje do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví a může k němu dojít sloučením nebo rozdělením organizace, která je zapsaná jako uživatel označení, nebo při organizačních a jiných změnách.

Přihlášku zápisu označení původu mohou podávat fyzické i právnické osoby.

Trvání ochrany je neomezené a funguje po dobu platnosti v zemi původu. Země původu je země, jejíž název nebo název její oblasti či místa tvoří označení původu, které poskytlo výrobku obecnou známost.