Časté dotazy

Jak dlouho trvá řízení o zápisu ochranné známky?

Průměrná doba řízení (za předpokladu, že se neobjeví žádné významnější komplikace s konfliktní známkou nebo jiným právem průmyslového vlastnictví), od podání přihlášky ochranné známky do jejího zápisu do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví trvá cca 5-15 měsíců.


Odkdy mohu používat spolu s ochrannou známkou ®?

Značku ® (R v kruhu) je možné používat pouze od data zápisu ochranné známky do rejstříku a po dobu platnosti tohoto zápisu.


Jak se mohu bránit proti užívání mé ochranné známky pro stejné výrobky konkurenční firmou?

Vlastník ochranné známky se může domáhat u soudu, aby se rušitel zdržel protiprávního jednání a odstranil ochrannou známku z jeho výrobků. Dále je možné požadovat přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Dále má vlastník ochranné známky právo požadovat na soudu, aby soud nařídil porušovateli ochranných známek, aby stáhl z trhu a zničil všechny výrobky, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k porušení nebo ohrožení jeho práv.


K čemu je dobrá rešerše v rejstřících ochranných známek?

Výsledky rešerší určují, zda již v současné době někdo užívá shodné nebo podobné označení, které hodlá přihlašovatel v budoucnu ochránit nebo užívat v obchodním styku. Kvalitní rešerší a následným posudkem je tak možné zabránit případným budoucím kolizím práv s podobnou již zapsanou ochrannou známkou.


Musím mít nějaké oprávnění k podnikání pokud chci vlastnit ochrannou známku?

Od 1.4.2004, kdy nabyl účinnosti nový zákon o ochranných známkách, již není nutné, aby přihlašovatel, popř. majitel ochranné známky měl pro výrobky a/nebo služby, oprávnění podnikat (např. vlastnil živnostenský list). Jakékoli oprávnění již není potřebné.


Co obsahuje databáze národních OZ a jak často je aktualizována?

Databáze obsahuje pouze ochranné známky a přihlášky ochranných známek, které byly přihlášeny a zapsány u Úřadu průmyslového vlastnictví. Data obsažená v této databázi mohou být volně používána. Databáze je aktualizována každých 10 minut. Bibliografická data přihlášek včetně seznamu výrobků a služeb jsou do databáze doplněna již v den podání. V případě obrazových OZ jsou jejich vyobrazení k dispozici během 3 dnů.


Co obsahuje databáze mezinárodních OZ platných v ČR a jak často je aktualizována?

Databáze obsahuje Mezinárodní ochranné známky přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu a platné na území České republiky. Databáze je aktualizována každých 10 minut.


Jak můžeme ochránit své ochranné známky na výrobcích při vývozu do zahraničí? Platí ochranná známka přihlášená v ČR i v zahraničí?

Ochranná známka má teritoriální účinky na území, kde byla registrována. Aby bylo možné rozšířit ochranu do zahraničí, je nutné podat buď mezinárodní přihlášku ochranné známky, přihlášku ochranné známky Evropské unie s platností pro všechny státy EU, popř. podat přihlášku národní ochranné známky ve státě, ve kterém se požaduje ochrana příslušného označení.


Kdo může vlastnit ochrannou známku?

Ochrannou známku může vlastnit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (tedy kdokoli). Pokud přihlašovatel nemá trvalý pobyt nebo sídlo v České republice, musí podat přihlášku ochranné známky pouze prostřednictvím právního zástupce.