Instrukce k vyplnění formuláře přihlášky OZ

Instrukce pro vyplnění formuláře:

Přihláška musí obsahovat povinné údaje, jak jsou uvedeny ve formuláři. Nemá-li přihlašovatel požadavek na zvláštní grafickou úpravu, vyplní jen znění slovní ochranné známky. V opačném případě prosíme o přiložení tří vyobrazení přihlašovaného označení, která jsou schopna jasně reprodukovat „označení“ ve všech podrobnostech, a vyplnit případná upřesnění, např. zda má být ochranná známka zapsána v barevném nebo černobílém provedení. V případě ochranné známky prostorové (trojrozměrné) prosíme o přiložení pěti vyobrazení spolu s dalšími vyobrazeními umožňující jasné rozlišení podrobností jeho prostorového ztvárnění (axonometrický pohled nebo nárys, půdorys, bokorys) nebo jeho slovní popis, popřípadě jeho vzorek.

Přihlašovatelem je ten, kdo podává prostřednictvím zástupce přihlášku ochranné známky a v případě zápisu ochranné známky do rejstříku se stává jejím majitelem. Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úředním názvem s nímž byly zřízeny (obchodní firma). Pokud přihlašovatel uplatňuje právo přednosti ze starší ochranné známky stejného znění zapsané po stejné výrobky a služby, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí to být uvedeno již v přihlášce – vyplňte prosím v kolonce „Poznámky“. V případě ochranné známky kolektivní (více přihlašovatelů) prosíme o přiložení tří vyobrazení spolu se smlouvou o sdružení podnikatelů, kde zároveň bude uvedeno, které osoby jsou oprávněné jednat jménem sdružení podnikatelů ve věci kolektivní ochranné známky. Vyplněná a podepsaná plná moc zástupce v originálu musí být předložena před podáním přihlášky ochranné známky. Přihlašovatel nebo objednavatel může také pověřit zástupce generální plnou mocí, která je uložena na Úřadě a slouží pro řízení v dalších případech.

Je nutné věnovat pozornost informacím zadávaným do formuláře. Neúplné, nepřesné nebo chybějící vstupní údaje mohou mít za následek ztrátu Vašich práv.