Inštrukcie k vyplneniu formulára prihlášky ochrannej známky

Prihláška musí obsahovať povinné údaje, ktoré sú uvedené vo formulári. Ak nemá prihlasovateľ požiadavku na zvláštnu grafickú úpravu, vyplní iba znenie slovnej ochrannej známky. V opačnom prípade prosíme o priloženie troch vyobrazení prihlasovaného označenia, ktoré sú schopné jasne reprodukovať „označenie“ vo všetkých podrobnostiach, a vyplniť prípadné spresnenia, napr. či má byť ochranná známka zapísaná vo farebnom alebo čiernobielom prevedení. V prípade ochrannej známky priestorovej (trojrozmernej) prosíme o priloženie piatich vyobrazení spolu s ďalšími vyobrazeniami umožňujúcimi jasné rozlíšenie podrobností jeho priestorového stvárnenia (axonometric pohľad alebo nárys, pôdorys, bokorys) alebo jeho slovný popis, poprípade jeho vzorku.

Prihlasovateľom je ten, kto podáva prostredníctvom zástupcu prihlášku ochrannej známky a v prípade zápisu ochrannej známky do registra sa stáva jej majiteľom. Názvy právnických osôb sa udávajú ich úplným úradným názvom ktorým boli zriadené (obchodná firma). Pokiaľ prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti zo staršej ochrannej známky rovnakého znenia zapísanej pre rovnaké výrobky a služby, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy, musí to byť uvedené už v prihláške – vyplňte prosím v kolónke „Poznámky“. V prípade ochrannej známky kolektívnej (viacej prihlasovateľov) prosíme o priloženie troch vyobrazení spolu so zmluvou o združení podnikateľov, kde zároveň bude uvedené, ktoré osoby sú oprávnené jednať menom združenia podnikateľov vo veci kolektívnej ochrannej známky. Vyplnená a podpísaná plná moc zástupcu v originálu musí byť predložená pred podaním prihlášky ochrannej známky. Prihlasovateľ alebo objednávateľ môže tiež poveriť zástupcu generálnou plnou mocou, ktorá je uložená na Úrade a slúži pre konanie v ďalších prípadoch.