ONLINE OBJEDNÁVKA na podanie prihlášky ochrannej známky

Záväzná objednávka na vypracovanie a podanie prihlášky ochrannej známky so žiadosťou o zápis do registra vrátane monitoringu prihlášky súčasne so žiadosťou o prevzatie zastúpenia


HLAVNÉ ÚDAJE

(* označuje položku, ktorú je nutné vyplniť / zadať hodnotu)

Prihlasovateľ(ia)

Priezvisko, meno, bydlisko, štátnu príslušnosť prihlasovateľa; ak je prihlasovateľom právnická osoba, jej názov a sídlo. Prihlasovateľ (ia) sa stáva (jú) po zápise do registra majiteľom ochrannej známky

Vyplňte meno a priezvisko (alebo úplný názov spoločnosti). V prípade viacerých prihlasovateľov oddeľujte jednotlivé subjekty bodkočiarkou. Ak sa má jednať o kolektívnu ochrannú známku, označte políčko nižšie.

Pozn.: Prihlasovateľ(ia) sa stáva(jú) po zápise do registra majiteľom ochrannej známky.


Kolektívna ochranná známka*

ánonie


Druh ochrannej známky*

Slovná ochranná známka (ak je požadovaná len ochrana v bežnom písme)Kombinovaná ochranná známka (kombinácia obrazového a slovného prvku)Obrazová ochranná známka (ochrana grafického stvárnenia bez slovného prvku)Priestorová ochranná známka

Podľa zvoleného druhu ochrannej známky postupujte vo výbere:

A)

Vyobrazenie

(Iba ak je prihlásená grafická, kombinovaná (logo) alebo priestorová ochranná známka (povolené formáty: PDF, PNG, JPG, GIF)

alebo

B)

Znenie ochrannej známky

(iba pokiaľ je požadovaná ochrana v bežnom písme), popr. iné údaje k priloženému vyobrazeniu známky)


Územný rozsah ochrany*

Prihláška národnej ochrannej známky v SRPrihláška národnej ochrannej známky v SRPrihláška ochrannej známky EÚ (platnosť pre všetky členské štáty)Prihláška medzinárodnej ochrannej známky

Vyberte teritórium, pre ktoré požadujete ochranu. V prípade žiadosti o podaní prihlášky do zahraničia budete kontaktovaní zástupcom k upresnenie ďalších údajov.

V prípade výberu viacerých možností je týmto pochopiteľné, že požadujete podať viac prihlášok ochranných známok. Každé podanie prihlášky je spoplatnená zvlášť a vedie sa samostatné konanie. Ak si nie ste istý, kontaktujte vopred zástupcu. Náklady na podanie prihlášky sú popísané v rubrike tu, konkrétne náklady Vám radi oznámime na informačnej linke.